[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveau"-Sdd" là sao hè? Mình vào trang này nhưng không thấy có chỉ dẫn nào
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Pacman_Tips#Installing_Packages