[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Sony với Intel và nouveauNhưng mà bác sử dụng lệnh này chưa nó hiệu quả không? Lệnh này ép khi cài gói thì chỉ cài duy nhất gói đó. các gói liên quan không càiOn Monday, November 24, 2014 12:17 PM, maikhai <[email protected]> wrote:


"-Sdd" là sao hè? Mình vào trang này nhưng không thấy có chỉ dẫn nào
https://wiki.manjaro.org/index.php?title=Pacman_Tips#Installing_Packages


--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to archlinuxvn+[email protected]

To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/60696af0-9bdc-4fb8-8bc3-3ecacf2cd50b%40googlegroups.com.