[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Search engine cho dân nghiện tìm kiếmHi,

$ pacman -S recoll

Recoll sẽ index mọi thứ trong $HOME hoặc thư mục bạn chỉ ra.
Kể cả email do thunderbird tạo ra. Bạn tìm kiếm cực kỳ dễ.
Ví dụ

  recoll -q Angie

sẽ tìm mọi thứ có chữ Angie. Nếu chỉ muốn xài terminal thôi thì
thêm vào -t, ví dụ

  recoll -q Angie -t

Recoll index hơi lâu trong lần đầu tiên; sau đó, bạn có thể thiết 
lập chạy định kỳ để nó tự động index dữ liệu mới thêm vào.

Bạn nên dùng Recoll một lần cho biết. Nhớ dùng ít kẻo nghiện. :D ^^--
I am ... 5.5 dog years old.