[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thử nghiệm mirror mới http://f.archlinuxvn.org/Hihi, cảm ơn bác. Bữa ni phải quảng cáo dữ vào:

 "Mirror của ArchLinuxVN số một của Việt Nam,
  luôn được bác Maikhai tin dùng" 

:P :P

On Tue, 9 Dec 2014 20:45:06 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 19:38:59 UTC+7 Thứ tư, ngày 06 tháng tám năm 2014, Anh K. Huynh
> đã viết:
> > Hi,
> > 
> > Mời các bạn thử http://f.archlinuxvn.org/. Cấu hình
> 
> Thử coi Danang voi Singapore cái nào nhanh hơn trong test sau đây:
> Mirrorlist:
> 
> ## Score: 30.5, Singapore
> Server = http://mirror.nus.edu.sg/archlinux/$repo/os/$arch
> 
> Output là:
> 
> [[email protected] abache]# pacman -Syyu
> :: Synchronizing package databases...
> core           116.1 KiB 27.2K/s 00:04
> [######################] 100% extra          1809.1 KiB
> 20.8K/s 01:27 [######################] 100%
> community         2.4 MiB 18.8K/s 02:09
> [######################] 100% multilib         121.8 KiB
> 12.4K/s 00:10 [######################] 100% :: Starting full system
> upgrade... warning: dbus: local (1.8.12-1) is newer than core
> (1.8.10-1) warning: ffmpeg: local (1:2.5-1) is newer than extra
> (1:2.4.4-1) warning: libdbus: local (1.8.12-1) is newer than core
> (1.8.10-1) warning: libevdev: local (1.3.2-1) is newer than extra
> (1.3.1-1) warning: mesa: local (10.3.5-1) is newer than extra
> (10.3.4-1) warning: mesa-dri: local (10.3.5-1) is newer than extra
> (10.3.4-1) warning: mesa-libgl: local (10.3.5-1) is newer than extra
> (10.3.4-1) warning: phonon-qt4: local (4.8.3-1) is newer than extra
> (4.8.2-1) warning: phonon-qt4-gstreamer: local (4.8.1-1) is newer
> than extra (4.8.0-2) warning: python2-configobj: local (5.0.6-1) is
> newer than community (5.0.5-1) warning: sqlite: local (3.8.7.4-1) is
> newer than extra (3.8.7.2-1) warning: xapian-core: local (1:1.2.19-1)
> is newer than extra (1:1.2.18-1) warning: youtube-dl: local
> (2014.12.06.1-1) is newer than community (2014.12.01-1) there is
> nothing to do
> 
> 
> Chạy lần 2:
> ## Score: 2.3, Vietnam
> Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
> 
> 
> [[email protected] abache]# pacman -Syu
> :: Synchronizing package databases...
> core is up to date
> extra is up to date
> community is up to date
> multilib is up to date
> :: Starting full system upgrade...
> warning: dbus: local (1.8.12-1) is newer than core (1.8.10-1)
> warning: ffmpeg: local (1:2.5-1) is newer than extra (1:2.4.4-1)
> warning: libdbus: local (1.8.12-1) is newer than core (1.8.10-1)
> warning: libevdev: local (1.3.2-1) is newer than extra (1.3.1-1)
> warning: mesa: local (10.3.5-1) is newer than extra (10.3.4-1)
> warning: mesa-dri: local (10.3.5-1) is newer than extra (10.3.4-1)
> warning: mesa-libgl: local (10.3.5-1) is newer than extra (10.3.4-1)
> warning: phonon-qt4: local (4.8.3-1) is newer than extra (4.8.2-1)
> warning: phonon-qt4-gstreamer: local (4.8.1-1) is newer than extra
> (4.8.0-2) warning: python2-configobj: local (5.0.6-1) is newer than
> community (5.0.5-1) warning: sqlite: local (3.8.7.3-1) is newer than
> extra (3.8.7.2-1) warning: xapian-core: local (1:1.2.19-1) is newer
> than extra (1:1.2.18-1) warning: youtube-dl: local (2014.12.06.1-1)
> is newer than community (2014.12.01-1) there is nothing to do
> [[email protected] abache]# nano /etc/pacman.d/mirrorlist 
> [[email protected] abache]# pacman -Syyu
> :: Synchronizing package databases...
> core           116.7 KiB 1216K/s 00:00
> [######################] 100% extra          1808.1 KiB
> 1787K/s 00:01 [######################] 100%
> community         2.4 MiB 1851K/s 00:01
> [######################] 100% multilib         121.9 KiB
> 1270K/s 00:00 [######################] 100% :: Starting full system
> upgrade... resolving dependencies... looking for inter-conflicts...
> 
> Packages (1): sqlite-3.8.7.4-1
> 
> Total Download Size:  0.46 MiB
> Total Installed Size:  1.26 MiB
> Net Upgrade Size:    0.00 MiB
> 
> :: Proceed with installation? [Y/n] 
> :: Retrieving packages ...
> sqlite-3.8.7.4-1-x86_64 467.5 KiB 1508K/s 00:00
> [######################] 100% (1/1) checking keys in
> keyring           [######################] 100% (1/1)
> checking package integrity          [######################]
> 100% (1/1) loading package files
> [######################] 100% (1/1) checking for file
> conflicts         [######################] 100% (1/1)
> checking available disk space        [######################]
> 100% (1/1) upgrading sqlite
> [######################] 100% [[email protected] abache]# 
> --
I am ... 5.5 dog years old.