[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauTheo tớ bấm quẻ thì do phim. Có nhiều bộ phim xem máy nóng nhiều
có phim xem máy nóng ít :D

Nói chứ chênh nhay 2 độ không ăn thua gì đâu bác ơi.^^ Bác muốn
chắc thì mượn Long cái đo nhiệt độ xịn về đô =))

On Sat, 13 Dec 2014 06:54:44 +0700
Long Phan Dao Viet <[email protected]> wrote:

> Theo bấm quẻ, em thấy bác cài E trước, Mate sau...
> 
> E nghĩ là E nổi khùng còn MATE tỏ ra nguy hiểm đó thôi bác ạ.
> 
> Hahaha,
> 
> Mà cớ gì bác phải cài 2 system khác nhau. Bác thử cài thêm DE lên
> cùng 1 base rồi login vào từng đứa, ktra mới công bằng chứ :)
> 
> Thân mến,
> 
> Việt Long
> On 13/12/2014 6:47 am, "maikhai" <[email protected]> wrote:
> 
> > Cài Arch E17 và MATE ở 2 partition khác nhau (nhưng cùng chung
> > HOME_partition).
> > Khi boot vào đến Desktop, chưa kích hoạt gì, để ý thấy nhiệt độ
> > khác nhau E17 45-48 độ C
> > MATE 44-46 độ C
> > Khi xem phim chẳng hạn, thì MATE cao nhất là 59 độ C, còn E17 thấy
> > 61 độ C.
> >
> > Không biết sự khác biệt này có chính xác hay không? Do E17 và MATE
> > xài 2 thứ Temperature app khác nhau hay do trong E17 và trong Mate
> > có kích hoạt default các trình điều khiển nhiều ít khác nhau? Dù
> > sao, thấy nó mát hơn mấy độ nên cứ mở xài rồi tính sau.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/14b1d061-32e3-4e2d-a178-996e91f2bb6a%40googlegroups.com
> > .
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.