[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauTheo bấm quẻ, em thấy bác cài E trước, Mate sau...

E nghĩ là E nổi khùng còn MATE tỏ ra nguy hiểm đó thôi bác ạ.

Hahaha,

Mà cớ gì bác phải cài 2 system khác nhau. Bác thử cài thêm DE lên cùng 1 base rồi login vào từng đứa, ktra mới công bằng chứ :)

Thân mến,

Việt Long

On 13/12/2014 6:47 am, "maikhai" <[email protected]> wrote:
Cài Arch E17 và MATE ở 2 partition khác nhau (nhưng cùng chung HOME_partition).
Khi boot vào đến Desktop, chưa kích hoạt gì, để ý thấy nhiệt độ khác nhau
E17 45-48 độ C
MATE 44-46 độ C
Khi xem phim chẳng hạn, thì MATE cao nhất là 59 độ C, còn E17 thấy 61 độ C.

Không biết sự khác biệt này có chính xác hay không? Do E17 và MATE xài 2 thứ Temperature app khác nhau hay do trong E17 và trong Mate có kích hoạt default các trình điều khiển nhiều ít khác nhau? Dù sao, thấy nó mát hơn mấy độ nên cứ mở xài rồi tính sau.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/14b1d061-32e3-4e2d-a178-996e91f2bb6a%40googlegroups.com.