[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauVâng thưa bác,

Vì là tê giác, nên nó đã tèo sớm hồi đâu 2009 rồi.

Họ máy đó giờ chắc tuyệt chủng cả rồi.

Hp tx2500 tabletPC

Chạy AMD-RM70

:)

On 13/12/2014 4:07 pm, "maikhai" <[email protected]> wrote:
@longgia2001:
Cha chả máy này không phải trâu mà là tê giác mới đúng. Ai ở Dalat nên dùng máy này :)

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/002b6254-4069-447d-a579-5f50bae30578%40googlegroups.com.