[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Làm thế nào để Chèn thêm output của lệnh historyVí dụ output là:

$ history
504  dmesg | grep nouveau
505  sudo mount /dev/sda8 /mnt
506  
507  yaourt -Ss econnman
508  yaourt -S econnman
509  EDITOR=nano visudo
510  yaourt -S econnman

Muốn chèn thêm đoạn sau đây thành 

511 loadkeys us
512 export LANG=en_US.UTF-8
513 nano /etc/resolv.conf
514 chattr +i /etc/resolv.conf
515 nano /etc/pacman.d/mirrorlist

thì phải làm thế nào?

Ai biết xin chỉ giáo. Rất cám ơn.