[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Sự cố không phân giải dns ngày 15/1/2015Hiện tại mirror FPT đang có sự cố về mạng nên việc cập nhật gói từ mirror quốc tế rất chậm, mong các bạn thông cảm.

Xin cám ơn,

Duc Tran

2015-01-15 17:36 GMT+07:00 Ngô Huy <[email protected]>:

Chào mọi người,
Thay mặt nhóm mirror team đang vận hành mirror f.archlinuxvn.org thông báo đến người dùng mirror như sau

Hôm nay, mirror f.archlinuxvn.org đã gặp sự cố không thể phân giải tên miền từ Việt Nam với các dns server lớn như Google, OpenDNS.

Để khắc phục tình trạng này, các bạn thêm vào tập tin /etc/pacman.d/mirrorlist

Server = http://f.archlinuxvn.org/archlinux/$repo/os/$arch
Server = http://mirror-fpt-telecom.fpt.net/archlinux/$repo/os/$arch

Để có thể tiến hành sync bằng mirror của FPT thay cho f.archlinuxvn.org.
Các thông báo tiếp theo sẽ được gửi tới các bạn trong thời gian sớm nhất.
Trân trọng,
Ngô Huy

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAPO9Zdos0vry2RPcT2zddY8-ZnerSt6QdTAXMszA73AOTm_yrQ%40mail.gmail.com.