[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Sự cố không phân giải dns ngày 15/1/2015

Vào 17:59 Ngày 15 tháng 01 năm 2015, Duc Tran <[email protected]> đã viết:
Hiện tại mirror FPT đang có sự cố về mạng nên việc cập nhật gói từ mirror quốc tế rất chậm, mong các bạn thông cảm.

Xin cám ơn,

Duc TranHiện tại DNS đã trở lại bình thường, các bạn có thể sử dụng lại mirror :)
Severus

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAOQTeiJ%3DppfUraOq9KG0V_Y1x8sKwHfLEk7FaTioORtKqcxBUg%40mail.gmail.com.