[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: Cái gì của ta thì để Google giữ...Một ngày check mail tầm 1 - 2 lần thôi :3, đt thì không nên để chế độ sync, trừ khi là updates của Victoria Secrets hay đại loại thế. Mà càng ít hiện đại thì càng ít hại điện :3.

On Tue, Dec 30, 2014 at 8:55 PM, Anh K. Huynh <[email protected]> wrote:
On Tue, 30 Dec 2014 20:44:20 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> @Kita: do em thôi :v, ai bảo có 3G, ai bảo auto sync chi check nhiều
> mệt, anh chả thèm check, về nhà là ngủ khỏe :v

Có không đó =))


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20141230205524.544c812d%40icy.bar.--
Nguyen Hoang Hieu
MSc Student at University of Science - Vietnam National University of Ho Chi Minh City.
Email: [email protected] 
Mobile: 0905 515 842
"We can only see a short distance ahead, but we can see plenty there that needs to be done."