[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Arch E17 và Arch MATE nhiệt độ khác nhauCài vào cùng 1 ÓS xem! rồi chon luc login. Nếu thích mát thì Opebox thử xem