[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Re: xài gì để quản lý 5k tập tin video?Tìm ra MediaBrowser có cả client cho mobile.
   https://github.com/MediaBrowser/MediaBrowser
   https://github.com/MediaBrowser/MediaBrowser/issues/1022

Nhưng nó vẫn không generate thumbnail cho video file :D

Bonus: đã tìm ra cách sinh ra thumbnail (.gif) từ video file,
nhưng có vẻ hơi tốn cpu ^^. Mà sinh ra đống .gif rồi thì
cũng chưa biết lấy gì mà xem đây :(

On Sat, 4 Oct 2014 11:08:19 +0700
"Hieu D. Bui" <[email protected]> wrote:

> Vote admin viết 1 cái cho anh em xài :D


--
I am ... 5.5 dog years old.

LS0tDQo=