[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline nhân dịp rảnh nhiều ngàyCó kèo nào thời gian khác ko nhỉ :-/, t4 em vẫn đi làm còn sau đó thì đi ... xaa

2015-04-25 7:00 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Mời các bạn xem. Cảm ơn Đức.

 http://doodle.com/w9agudraxmee7hfa

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150425070038.58747300%40icy.bar.