[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Offline nhân dịp rảnh nhiều ngàyEm đã cập nhật thay đổi vài mốc thời gian rồi nên mọi người xem và check lại ạ.

Xin cảm ơn,

Duc Tran

2015-04-25 11:16 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
On Sat, 25 Apr 2015 08:16:20 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> Có kèo nào thời gian khác ko nhỉ :-/, t4 em vẫn đi làm còn sau đó thì
> đi ... xaa
>

Em nói bạn Đức thêm vài ô nữa ha:D


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150425111609.2f672e16%40icy.bar.