[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] technical lead (~Python)Anh ơi,

El 07/21/2015 a las 11:01 AM, Anh K. Huynh escribió:
> 
> Một cty start-up (Mỹ), cần người lead một đội phát triển chuyên về 
> xử lý dữ liệu. Thiên về Python. 
> 
> Bạn nào quan tâm hay giới thiệu bạn bè nhé. Liên hệ qua email hoặc
> telegram account (z1yz1y)
> 

Công ty ấy có tuyển remote Python developer không anh?

Dương
-- 
Ha-Duong Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese)
Blog: http://reference-error.org
PGP Public Key: http://reference-error.org/public.key.txt

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ [email protected]
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----