[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] technical lead (~Python)Hi anh,

El 07/21/2015 a las 03:07 PM, Anh K. Huynh escribió:
> Hi Dương,
> 
> A coi joblist thì không thấy. :)
> 

Ồ thế ạ.  Anh hỏi giúp em hoặc cho em contact được không ạ :").

Dương
-- 
Ha-Duong Nguyen ("Nguyễn Hà Dương" in Vietnamese)
Blog: http://reference-error.org
PGP Public Key: http://reference-error.org/public.key.txt

-----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
Version: 3.12
GIT/CS/CC/ED/P/TW d++ s:(-:-) !a C+++(++++) ULU++++ P-- L+++ [email protected]
W++>+++ N+ o+ K w--- O- [email protected] V- PS+ PE++ Y+>++ PGP++ t+ 5 X+ R- tv+ b+++
DI+++ D++ G++ e* h* r* y-
-----END GEEK CODE BLOCK-----