[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] technical lead (~Python)Kèo thơm mọi người ơi :D 

Vào 11:01 Ngày 21 tháng 07 năm 2015, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Một cty start-up (Mỹ), cần người lead một đội phát triển chuyên về
xử lý dữ liệu. Thiên về Python.

Bạn nào quan tâm hay giới thiệu bạn bè nhé. Liên hệ qua email hoặc
telegram account (z1yz1y)

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150721110154.517b24bb%40icy.bar.--
OpenPGP key: D1495710