[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

[announcement] l00s5r shutdownHi,

l00s5r được tài trợ bởi Cloudvis.vn [http://theslinux.org/l00s/5r/], IP: 103.249.23.3 đã được tắt ngày 2/9/2015.

Server này được dùng làm mirror phụ, stand-by và dùng cho nhóm thư (dùng Ecartis).

Chân thành cảm ơn #Cloudvis đã hỗ trợ rất tốt cho #theslinux và #archlinuxvn trong thời gian qua.

--
I am ... 5.5 dog years old.