[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [announcement] l00s5r shutdown#l00s9r (128.199.218.137) [1] has been shut down.

No more !ping, !xy and !nutshells ;)

http://theslinux.org/l00s/9r/

On Thu, 3 Sep 2015 11:24:48 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Hi,
> 
> l00s5r được tài trợ bởi Cloudvis.vn [http://theslinux.org/l00s/5r/],
> IP: 103.249.23.3 đã được tắt ngày 2/9/2015.
> 
> Server này được dùng làm mirror phụ, stand-by và dùng cho nhóm thư
> (dùng Ecartis).
> 
> Chân thành cảm ơn #Cloudvis đã hỗ trợ rất tốt cho #theslinux và
> #archlinuxvn trong thời gian qua.
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.