[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projecthix, máy mới đó Trúc ơi. Khởi động lên, chạy ntpdate cũng không update được, phải làm vầy

  sudo date -s "$(sshtiny date  2>/dev/null)"

hỏng hiểu sao luôn !!

On Tue, 15 Sep 2015 09:57:53 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Mua laptop mới?
> 
> Vào 09:06 Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
> 
> > Laptop của mình khi nào khởi động lên cũng bị lệch giờ, khoảng 74
> > giây. Đã tìm rất nhiều cách để sửa mà không được.
> >
> > Bạn nào fix được xin tặng 100k uống cà phê.
> >
> > Cảm ơn nhiều :D
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150915090624.2d6fb510%40icy.bar
> > .
> >
> 
> 
> --
I am ... 5.5 dog years old.