[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projectMua laptop mới? 

Vào 09:06 Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:
Laptop của mình khi nào khởi động lên cũng bị lệch giờ, khoảng 74 giây. Đã tìm rất nhiều cách để sửa mà không được.

Bạn nào fix được xin tặng 100k uống cà phê.

Cảm ơn nhiều :D

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150915090624.2d6fb510%40icy.bar.--
OpenPGP key: D1495710