[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projectHi

Máy mới nhưng bin CMOS còn ko anh? check thử hardware time xem sao

~$ hwclock -r

Không thì khi boot vào check trong BIOS xem sao, nếu lệch từ hw time thì sync từ system time -> hw time xem sao

00
--
Quang

Vào 10:07 Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

hix, máy mới đó Trúc ơi. Khởi động lên, chạy ntpdate cũng không update được, phải làm vầy

  sudo date -s "$(sshtiny date  2>/dev/null)"

hỏng hiểu sao luôn !!

On Tue, 15 Sep 2015 09:57:53 +0700
Le Kien Truc <[email protected]> wrote:

> Mua laptop mới?
>
> Vào 09:06 Ngày 15 tháng 09 năm 2015, Anh K. Huynh <[email protected]>
> đã viết:
>
> > Laptop của mình khi nào khởi động lên cũng bị lệch giờ, khoảng 74
> > giây. Đã tìm rất nhiều cách để sửa mà không được.
> >
> > Bạn nào fix được xin tặng 100k uống cà phê.
> >
> > Cảm ơn nhiều :D
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected].
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150915090624.2d6fb510%40icy.bar
> > .
> >
>
>
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150915100724.19d06ef2%40icy.bar.