[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Thư ngỏ gửi các bạn quản trị của ArchLinuxVNvote +1. Năm sau tái ngộ hỉ.

On Thu, 24 Sep 2015 15:56:10 +0700
Ngô Huy <[email protected]> wrote:

> Dear all,
> Các email sau làm ơn remove em khỏi list CC, đúng sai không còn quan
> trọng với em nữa,


--
I am ... 5.5 dog years old.