[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projectAnh Anh thử thêm file này vào: /etc/adjtime với nội dung:

0.000000 1348976627 0.000000
1348976627
LOCAL

Save lại rồi reboot thử

Duc Tran

2015-09-24 15:04 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
Hi,

$ sudo hwclock -r
Thu 24 Sep 2015 03:03:42 PM ICT  .388783 seconds

Anh nhớ là đã set giờ hệ thống đồng bộ với giờ hardware rồi, mà nó chả chạy. Lúc mới khởi động máy lên thường bị lệch tầm 1.5 phút rưỡi, chạy ntp để update thì chả được, phải chạy lệnh date như cách đã nói ở bài đầu.

Nói chung cũng kệ nó vậy. Linux mà.


On Tue, 15 Sep 2015 13:23:33 +0700
Quang Nguyen <[email protected]> wrote:

> Hi
>
> Máy mới nhưng bin CMOS còn ko anh? check thử hardware time xem sao
>
> ~$ hwclock -r
>
> Không thì khi boot vào check trong BIOS xem sao, nếu lệch từ hw time
> thì sync từ system time -> hw time xem sao


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150924150409.5b5c4db5%40icy.bar.