[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projectCảm ơn Đức để a thử xem. Chắc còn lâu vì máy anh thường để cả chục ngày khi nào Linus bảo reboot mới reboot, nên e ráng đợi cà phê nhé =))

On Sun, 27 Sep 2015 20:38:10 +0700
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Anh Anh thử thêm file này vào: /etc/adjtime với nội dung:
> 
> 0.000000 1348976627 0.000000
> 1348976627
> LOCAL
> 
> 
> Save lại rồi reboot thử
> 
> Duc Tran
> 
> 2015-09-24 15:04 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
> 
> > Hi,
> >
> > $ sudo hwclock -r
> > Thu 24 Sep 2015 03:03:42 PM ICT  .388783 seconds
> >
> > Anh nhớ là đã set giờ hệ thống đồng bộ với giờ hardware rồi, mà nó
> > chả chạy. Lúc mới khởi động máy lên thường bị lệch tầm 1.5 phút
> > rưỡi, chạy ntp để update thì chả được, phải chạy lệnh date như cách
> > đã nói ở bài đầu.
> >
> > Nói chung cũng kệ nó vậy. Linux mà.
> >
> >
> > On Tue, 15 Sep 2015 13:23:33 +0700
> > Quang Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > Hi
> > >
> > > Máy mới nhưng bin CMOS còn ko anh? check thử hardware time xem sao
> > >
> > > ~$ hwclock -r
> > >
> > > Không thì khi boot vào check trong BIOS xem sao, nếu lệch từ hw
> > > time thì sync từ system time -> hw time xem sao
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected]
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150924150409.5b5c4db5%40icy.bar
> > .
> >
> --
I am ... 5.5 dog years old.