[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 100k projectBữa anh K. Anh có nói có một tuyệt chiêu khi máy cài Linux mà chậm (khi mà uptime đến chục ngày) thì giải pháp là reboot.

Đố biết tại sao :D

--
Quang aka xluffy


Vào 09:31 Ngày 28 tháng 09 năm 2015, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Cảm ơn Đức để a thử xem. Chắc còn lâu vì máy anh thường để cả chục ngày khi nào Linus bảo reboot mới reboot, nên e ráng đợi cà phê nhé =))

On Sun, 27 Sep 2015 20:38:10 +0700
Duc Tran <[email protected]> wrote:

> Anh Anh thử thêm file này vào: /etc/adjtime với nội dung:
>
> 0.000000 1348976627 0.000000
> 1348976627
> LOCAL
>
>
> Save lại rồi reboot thử
>
> Duc Tran
>
> 2015-09-24 15:04 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
>
> > Hi,
> >
> > $ sudo hwclock -r
> > Thu 24 Sep 2015 03:03:42 PM ICT  .388783 seconds
> >
> > Anh nhớ là đã set giờ hệ thống đồng bộ với giờ hardware rồi, mà nó
> > chả chạy. Lúc mới khởi động máy lên thường bị lệch tầm 1.5 phút
> > rưỡi, chạy ntp để update thì chả được, phải chạy lệnh date như cách
> > đã nói ở bài đầu.
> >
> > Nói chung cũng kệ nó vậy. Linux mà.
> >
> >
> > On Tue, 15 Sep 2015 13:23:33 +0700
> > Quang Nguyen <[email protected]> wrote:
> >
> > > Hi
> > >
> > > Máy mới nhưng bin CMOS còn ko anh? check thử hardware time xem sao
> > >
> > > ~$ hwclock -r
> > >
> > > Không thì khi boot vào check trong BIOS xem sao, nếu lệch từ hw
> > > time thì sync từ system time -> hw time xem sao
> >
> >
> > --
> > I am ... 5.5 dog years old.
> >
> > --
> > Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> > Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> > ---
> > You received this message because you are subscribed to the Google
> > Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> > To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it,
> > send an email to [email protected].
> > To view this discussion on the web visit
> > https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20150924150409.5b5c4db5%40icy.bar
> > .
> >
>--
I am ... 5.5 dog years old.