[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Fwd: SOSGửi bác Hải,

Hiện tại cháu đã kèm thêm những message mà bác đã gửi cho cháu (mai mốt bác nhớ bấm Reply all để mọi người trong group nắm được thông tin tình hình nha bác).

Lúc chạy vào iso mới bác thử command ping 8.8.8.8 xem có kết nối mạng internet không, nếu có thì bác vào mirrorlist đưa repo Việt Nam mình lên đầu.

Chúc bác khỏe,

Duc Tran


On 10/02/2015 05:35 PM, mai khai wrote:
Cách hay nhất để tránh bị lỗi core.db là ... không chạy pacman -Syyu, mà chạy
#pacman -w&s (wait and see) :)

--
m k h _ s g n


On 10/02/2015 02:49 PM, mai khai wrote:
Burn cd Arch mới (kernel 4.2.1) để cài thêm một bản, khi vào tới nơi gõ #pacman -Sy thì báo ERROR:
"...failed retrieving file 'core.db' from ... resolving time out after 10521 miliseconds",
Thử cp cái mirrorlist từ system đang chạy tốt qua cũng không ăn thua.
Trên mạng có người nói cần update pacman, nhưng pacman không chạy được thì lấy gì update đây!
Hay là phải tải iso khác?


On 10/02/2015 10:50 AM, mai khai wrote:
Ngon lành cành đào say thuốc lào! Save gói đó rồi update kernel và chạy dòng lệnh như cháu bày là xong :) 


On 10/02/2015 10:33 AM, mai khai wrote:
Đúng rồi phải patch, thấy họ nói đó nhưng nói cao qúa bác không hiểu nổi. Có cái gói cháu gửi làm là chắc ngon rồi. Để có gì sẽ báo sau. Cám ơn cháu nha.


2015-10-02 9:24 GMT+07:00 Duc Tran <[email protected]>:
Gửi bác Hải,

Hiện tại cháu đã build bản driver broadcom cho bác. Bác trước hết update kernel lên 4.2.2 của Arch Linux, rồi tải gói https://drive.google.com/file/d/0B7qkXDCOcfj8QzA4cTRNWjQ1XzQ/view này về update:
sudo pacman -U broadcom-wl-6.30.223.248-7-x86_64.pkg.tar.xz

Gói này là gói cho kernel 64-bit.

Có vấn đề gì bác cứ báo trên group, cháu sẽ xem rồi hỗ trợ.

Chúc bác khỏe,

Duc Tran

2015-10-02 9:06 GMT+07:00 Quang Nguyen <[email protected]>:
Hi bác Khải,

Cháu forward mail của bác qua group để mọi người hỗ trợ bác luôn, nếu bác onl đc trên kênh irc thì bác vào hỗ trợ cho tiện ạ.

--
Quang

À,

Cháu xem lại rồi, trong link này https://aur.archlinux.org/packages/broadcom-wl/ phần comment cũng có vài chú bảo là bị lỗi với kernel 4.2. Tình hình khá là căng 😃, có một bạn cung cấp một bản vá có sửa đổi ở đây https://github.com/magnific0/broadcom-wl tuy nhiên phải patch lại kernel 4.2 này. Để cháu nghiên cứu thêm

--
Quang

Vào 08:20 Ngày 02 tháng 10 năm 2015, Quang Nguyen <[email protected]> đã viết:

Cháu đang xem, bác thử với gói này xem sao


Vào 15:21 Ngày 01 tháng 10 năm 2015, mai khai <[email protected]> đã viết:

[[email protected] ~]$ cd tmp
bash: cd: tmp: No such file or directory
[[email protected] ~]$ cd /tmp
[[email protected] tmp]$ wget https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/broadcom-wl.tar.gz
--2015-10-01 22:16:02--  https://aur.archlinux.org/cgit/aur.git/snapshot/broadcom-wl.tar.gz
Resolving aur.archlinux.org (aur.archlinux.org)... 5.9.250.164, 2a01:4f8:160:3033::2
Connecting to aur.archlinux.org (aur.archlinux.org)|5.9.250.164|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [application/x-gzip]
Saving to: ‘broadcom-wl.tar.gz’

broadcom-wl.tar.gz      [ <=>                  ]   5.65K  --.-KB/s   in 0s    

2015-10-01 22:16:05 (61.2 MB/s) - ‘broadcom-wl.tar.gz’ saved [5790]

[[email protected] tmp]$ tar xvzf broadcom-wl.tar.gz
broadcom-wl/
broadcom-wl/.SRCINFO
broadcom-wl/PKGBUILD
broadcom-wl/gcc.patch
broadcom-wl/install
broadcom-wl/license.patch
broadcom-wl/linux-recent.patch
broadcom-wl/modprobe.d
[[email protected] tmp]$ cd broadcom-wl
[[email protected] broadcom-wl]$ ls
gcc.patch  install  license.patch  linux-recent.patch  modprobe.d  PKGBUILD
[[email protected] broadcom-wl]$ makepkg -s PKGBUILD
==> Making package: broadcom-wl 6.30.223.248-6 (Thu Oct  1 22:17:42 ICT 2015)
==> Checking runtime dependencies...
==> Checking buildtime dependencies...
==> Retrieving sources...
  -> Found modprobe.d
  -> Found license.patch
  -> Found linux-recent.patch
  -> Found gcc.patch
  -> Downloading hybrid-v35_64-nodebug-pcoem-6_30_223_248.tar.gz...
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100 2808k  100 2808k    0     0  32811      0  0:01:27  0:01:27 --:--:--  419k
==> Validating source files with sha256sums...
    modprobe.d ... Passed
    license.patch ... Passed
    linux-recent.patch ... Passed
    gcc.patch ... Passed
==> Validating source files with sha256sums...
    hybrid-v35_64-nodebug-pcoem-6_30_223_248.tar.gz ... Passed
==> Extracting sources...
  -> Extracting hybrid-v35_64-nodebug-pcoem-6_30_223_248.tar.gz with bsdtar
==> Starting prepare()...
patching file src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c
patching file src/wl/sys/wl_dbg.h
patching file src/wl/sys/wl_linux.c
patching file src/wl/sys/wl_linux.c
patching file Makefile
==> Starting build()...
make: Entering directory '/usr/lib/modules/4.2.1-1-ARCH/build'
CFG80211 API is prefered for this kernel version
Using CFG80211 API
  LD      /tmp/broadcom-wl/src/built-in.o
  CC [M]  /tmp/broadcom-wl/src/src/shared/linux_osl.o
  CC [M]  /tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_linux.o
  CC [M]  /tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_iw.o
  CC [M]  /tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o
/tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c: In function ‘wl_notify_connect_status’:
/tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c:2075:4: error: too few arguments to function ‘cfg80211_disconnected’
    cfg80211_disconnected(ndev, 0, NULL, 0, GFP_KERNEL);
    ^
In file included from /tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.c:33:0:
include/net/cfg80211.h:4584:6: note: declared here
 void cfg80211_disconnected(struct net_device *dev, u16 reason,
      ^
scripts/Makefile.build:258: recipe for target '/tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o' failed
make[1]: *** [/tmp/broadcom-wl/src/src/wl/sys/wl_cfg80211_hybrid.o] Error 1
Makefile:1386: recipe for target '_module_/tmp/broadcom-wl/src' failed
make: *** [_module_/tmp/broadcom-wl/src] Error 2
make: Leaving directory '/usr/lib/modules/4.2.1-1-ARCH/build'
==> ERROR: A failure occurred in build().
    Aborting...

2015-10-01 11:30 GMT+07:00 Quang Nguyen <[email protected]>:
Sau khi update kernel thì có khi bác phải reboot lại đó bác, bác thử reboot lại rồi yaourt lại xem sao. Lâu nay cháu không có sử dụng yaourt nữa.

Nếu sau khi reboot không được bác có thể compiler gói này thủ công với các bước như sa.

B1: Tải gói này về 

cd /tmp

B2: Giải nén gói đó

tar xvzf broadcom-wl.tar.gz
cd broadcom-wl

B3: Build gói đó

makepkg -s PKGBUILD

Nếu bước này thành công sẽ sinh ra 1 gói *.xz bác có thể cài bằng pacman -U *.xz là xong

--
Quang

Vào 11:20 Ngày 01 tháng 10 năm 2015, mai khai <[email protected]> đã viết:

Vừa rồi vì chạy #pacman -Syyu nó upgrade Linux lên 4.2.1-1-ARCH, cái broadcom-wl do đó phải cài lại.
Bác chạy $yaourt -S broadcom-wl như mọi lần vẫn làm sau khi lên đời Linux, nhưng kỳ này lỡ nhấn sai :
==> Restart building broadcom-wl ? [y/N]
thay vì phải gõ y rồi Enter
thì bác lại nhấn Enter luôn
kết qủa là trình yaourt chạy một hồi thì thoát mà không compile. Do đó không xài wifi được, chỉ connect bằng cable được mà thôi.

Bác chạy lại yaourt -S broadcom-wl nhưng chắc là vì vướng cái script gì đó, nên nó vẫn hiểu là [N] nên không compile.

Phải làm sao để fix ? Rảnh thì nghiên cứu chỉ cho bác với nhé. Hiện đành phải cắm cable để connect vậy.

Cám ơn cháu.


--
m k h _ s g n--
Q--
m k h _ s g n--
Q--
Q--
Q
--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnMgM-sV1SZz9oARkxCDaYGX%2BY7Wbf34DiW%3DusyQFu6wTA%40mail.gmail.com.
--
m k h _ s g n