[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] 4.2.2-1-ARCH có xung đột?99% là bác gặp problem với gtk-2.0 stuffs.

Vụ ibus thì ... lúc nào tửng, bác run lại:

$ibus-daemon -drx

Là xong

Đi xe bus mà, lâu lâu gặp tài xế say say, vậy thôi bác ạ!


On Sat, Oct 10, 2015, 04:41 maikhai <[email protected]> wrote:
Cài Arch rồi chạy Tor Firefox. Mở Libreoffice để paste tài liệu nhưng thất bại: cục tròn quay một hồi rồi thăng như lên đồng. Cũng còn hiện tượng khác (tuy không thường xuyện) là: mở Gmail với FF, sau đó mở Ibus-Unikey thì thất bại. Logout rồi vào lại, mở Ibus trước rồi mở Gmail thì lại OK.
Vậy là có trục trặc gì? Ai gặp rồi xin chỉ cách fix? Cám ơn.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/5bfe4e5d-1e07-4c6e-9a18-ab323840460a%40googlegroups.com.