[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 4.2.2-1-ARCH có xung đột?Trong .bashrc loại bỏ "ibus-daemon start" thay bằng "ibus-daemon -drx" reboot thì mở FF dược. Nhưng mở thêm libreoffce thì thất bại.
Thử chuyển từ Vietnamese sang English hay thoát Ibus rồi mở Office cũng đều không được.
Trước khi up lên 4.2.2-1 thì không bị như vậy.