[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: 4.2.2-1-ARCH có xung đột?Nếu cài Libreoffice-still thì mở được, dùng vô tư!