[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vĩnh biệt tiny !!!Bữa nào em qua coi thử thế nào, còn boot lên thấy bios báo thế có khi còn cứu được đó anh.

Chúc mọi người khỏe,

Đức Trần

On Nov 13, 2015 10:26 PM, "Phan Tấn Phú" <[email protected]> wrote:
Lên đời đi, mua cái mini ITX server chạy cho nó mạnh, loại không quạt, low power consumpsion, khoảng 70$.

2015-11-13 22:16 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:
"tiny" là máy chạy puppet master, backup system cho toàn bộ hệ thống của theslinux, archlinux. Máy nhỏ gọn 256MB Ram, 1GB ổ cứng Flash. Thinclient lt2600.

Hôm nay ngứa tay, mở (đây lần thứ 2) cái board máy ra soi xem có cách gì phá nó không (gắn thêm thiết bị , ++ wol). Lúc gắn vào cũng bt mà sao boot không lên. Vào xem thì thấy "Embedded Bios Debugger Invalid opcode Trap". Tèng téng teng, hí hoáy hoài vẫn bị vậy, có lúc còn phun ra mớ lỗi quá dị nữa. Hết thuốc.

Vậy là xong. Vĩnh biệt tiny. "Quà tặng" của anh Thuần. Chạy miệt mài từ 2008 tới chừ, gần 7 năm, dây nhợ ốc vít mainboard đã giòn tan (Trước 2011 thì chạy lắt nhắt; từ 2001 thì máy chạy liên tục cho tới nay, trừ khi ... EVN khóc.)

Đúng câu: máy đang chạy ngon lành thì đừng có mở ra mà sửa ^^^;akjsf; áfHKLJLKJ, nhất là vào ngày đen thui.

TB: Xác máy vẫn còn, ai tò mò muốn biết thì tạt qua nhà mình xem +-+

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151113221601.186fbb9e%40icy.bar.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAGesjW04Gf-8K9Osp-b7fjg7rr2Y-MxEOmtQ37dsRO5fXEVgpA%40mail.gmail.com.