[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: wol không có tác dụng gì sao?Tìm ra rồi. Cái main ASRock còn phải thêm điều chỉnh nữa
   advanced => acpi devices power on => enabled

bó tay hehe 

On Sat, 14 Nov 2015 22:03:36 +0700
"Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:

> Mình có cái PC xài main Asrock, đã cấu hình trong BIOS cho phép máy
> khởi động khi nhận tín hiệu WOL (magic packets!). Mình cũng bật máy
> lênh và đặt biến g cho card mạng
> 
> 	ethtool -s eth2 wol g
> 
> Mình còn xài tcpdump để chắc rằng tín hiệu `wol` trong mạng tới được
> máy này tcpdump -i eth2 -x port 40000
> 
> thấy mọi việc trôi chảy. Nhưng hỡi ôi, sau khi tắt máy thì không thể
> nào WOL máy đó được.!!!
> 
> Các bạn nào biết cách trị ca này không? (Trước đây mình có làm tương
> tự và thành công cho cái mainboard cũ máy. Còn board này mới thay.)
> 
> --
> I am ... 5.5 dog years old.--
I am ... 5.5 dog years old.