[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] vĩnh biệt tiny !!!Tìm cách ship nước ngoài về. Thấy nó có bán mấy cái mini server có cpu intel mà tiêu thụ dưới 20w, ko có quạt, có thể gắn được ssd. Nếu giá tầm 5 triệu trở xuống mình sẽ mua 1 con.

On Nov 17, 2015 6:30 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
On Fri, 13 Nov 2015 22:26:52 +0700
Phan Tấn Phú <[email protected]> wrote:

> Lên đời đi, mua cái mini ITX server chạy cho nó mạnh, loại không
> quạt, low power consumpsion, khoảng 70$.

Thấy trên PVũ có bán mấy cái board bé bé xinh xinh này. Nhưng mà công suất tiêu thụ của mấy con này cũng cỡ 100W chứ chẳng ít đâu (tùy vào cpu nữa :D)

Mình đang có một cái laptop cùi để xài, nhưng khổ nỗi lại chả có WOL nên nếu cúp điện thì phải gọi điện về nhà nhờ người bật lên =)) Có con RaspberryPi thì nó yếu quá chắc chỉ để mồi thôi.

--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151117063054.009004c1%40icy.bar.