[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] gắn thêm nguồn cho usb hubThiết bị cần gắn vô usb hub là gì? Máy gắn usb hub là gì?

On Nov 17, 2015 10:48 AM, "Anh K. Huynh" <[email protected]> wrote:
!!

Mấy cái usb hub nhỏ xin bán ngoài chợ thì đẹp nhưng không có thêm nguồn ngoài. Cái có nguồn ngoài thì mình thấy nó to và đắt. Tìm trên mạng thấy người ta có thể tự chế cái nguồn cho cái usb hub được. Bạn nào đã làm rồi thì xin chia sẻ kinh nghiệm với nhé!

Cảm ơn nhiều!

PS: Đọc ở đây nhưng mình không hiểu lắm
   http://www.thebitbangtheory.com/2012/06/adding-an-external-power-supply-to-a-cheap-usb-hub/


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20151117104817.3434d5e1%40icy.bar.