[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: seagate vs lacieVào 13:20:10 UTC+7 Thứ Sáu, ngày 20 tháng 11 năm 2015, icy đã viết:
Không lừa đâu. Chỉ là đùa tí thôi.