[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Xóa kênh Telegram cũHi,

Kênh Telegram cũ của nhóm cùng với kênh MOD của nó đã được xóa. Toàn bộ "History" cũng bị xóa, nhưng _thật ra_ bạn vẫn còn xem được chừng nào bạn chưa chọn xóa phần chat (Delete Chat) trên client của bạn. Không rõ khi client cuối cùng xóa thì sẽ thế nào (Cần hỏi lại Telegram).

Cảm ơn các bạn, đặc biệt Harmattan cùng Đức Quang Doan đã hỗ trợ trong suốt thời gian qua!


--
I am ... 5.5 dog years old.