[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] [job] Cần tuyển sysadmin trình Junior++Việc ngồi chơi nè.

Vào 14:54 Ngày 07 tháng 01 năm 2016, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Một công ty (Mỹ/VN) ở quận 1 cần tuyển một bạn sysadmin (Linux only) trình Junior trở lên để hỗ trợ cho team đã có sẵn 3 người.

Công việc: Ngồi chơi (full time)

Bonus: Có thể làm thêm về DB (replication, clustering, monitoring, tuning) hoặc Security (WAF)

Mức lương: Như mơ

Liên hệ: trả lời riêng qua thư này

Thời gian dự tuyển: Từ đây cho tới giữa tháng 6/2016

Cách PV:

- Vòng 1: Bài test khoảng 20 câu hỏi về Linux
- Vòng 2: Team hiện có, Tiếng Anh, HR/PM
- Vòng 3: Technical Director

Nếu bạn dự tuyển hoặc có bạn bè thì giới thiệu nhé.

Cảm ơn nhiều!

--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160107145442.149042ea%40icy.bar.--
OpenPGP key: D1495710