[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hoảng hồn BlackarchLâu không mò vào, hôm nay loanh quanh thì đụng thớt Kỳ Anh về Blackarch. Down 2 isofiles trong đó luôn.
Vọc một hồi thì hóa ra có thể dd cái Live vào USB, với lệnh sau (chắc cú):
 
sudo dd bs=4M if=blackarchlinux-live-2016.01.10-x86_64.iso of=/dev/sdb status=progress && sync

Boot nó. Đẹp hoảng hồn. 
Nhưng không biết xài!