[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hoảng hồn BlackarchBiết nó là cho "penetration testers and security researchers" chứ, nhưng vẫn cứ tò mò. Ai dè đúng thiệt toàn là đồ nghề, boot vô rồi giống như vào động của Phong Thanh Dương phái Hoa Sơn, bí kíp đầy vách mà múa không được.

2016-01-25 13:38 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Cái đó có mấy cái công cụ build sẵn cho ... hacker thôi bác ơi, khó xài lắm. Bác thử chi cho mất công ạ.

On Sun, 24 Jan 2016 21:42:26 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Lâu không mò vào, hôm nay loanh quanh thì đụng thớt Kỳ Anh về
> Blackarch. Down 2 isofiles trong đó luôn. Vọc một hồi thì hóa ra có
> thể dd cái Live vào USB, với lệnh sau (chắc cú):
> sudo dd bs=4M if=blackarchlinux-live-2016.01.10-x86_64.iso
> of=/dev/sdb status=progress && sync
>
> Boot nó. Đẹp hoảng hồn.
> Nhưng không biết xài!
>--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/LVev18d0UzA/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160125133844.7c4be038%40icy.bar.--
m k h _ s g n