[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hoảng hồn BlackarchCái đó có mấy cái công cụ build sẵn cho ... hacker thôi bác ơi, khó xài lắm. Bác thử chi cho mất công ạ. 

On Sun, 24 Jan 2016 21:42:26 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Lâu không mò vào, hôm nay loanh quanh thì đụng thớt Kỳ Anh về
> Blackarch. Down 2 isofiles trong đó luôn. Vọc một hồi thì hóa ra có
> thể dd cái Live vào USB, với lệnh sau (chắc cú): 
> sudo dd bs=4M if=blackarchlinux-live-2016.01.10-x86_64.iso
> of=/dev/sdb status=progress && sync
> 
> Boot nó. Đẹp hoảng hồn. 
> Nhưng không biết xài!
> --
I am ... 6 dog years old.