[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Hoảng hồn BlackarchBlackarch là dành cho hackers đành rồi, nhưng nếu chịu khó boot cái Live_USB lên, thêm vài dòng mount miếc rồi coi phim chẳng hạn, thì nhanh cực kỳ. Chưa từng thấy file mp4 nào được khởi chạy với tốc độ chớp giật như vậy !

2016-01-25 13:38 GMT+07:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Cái đó có mấy cái công cụ build sẵn cho ... hacker thôi bác ơi, khó xài lắm. Bác thử chi cho mất công ạ.

On Sun, 24 Jan 2016 21:42:26 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Lâu không mò vào, hôm nay loanh quanh thì đụng thớt Kỳ Anh về
> Blackarch. Down 2 isofiles trong đó luôn. Vọc một hồi thì hóa ra có
> thể dd cái Live vào USB, với lệnh sau (chắc cú):
> sudo dd bs=4M if=blackarchlinux-live-2016.01.10-x86_64.iso
> of=/dev/sdb status=progress && sync
>
> Boot nó. Đẹp hoảng hồn.
> Nhưng không biết xài!
>--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to a topic in the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this topic, visit https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/LVev18d0UzA/unsubscribe.
To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160125133844.7c4be038%40icy.bar.--
m k h _ s g n