[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USBMình làm cái USB blackarch rồi, nhưng boot nó xong thì nhận ra phải làm thêm các công việc cơ bản sau đây mới bắt đầu xài lai rai được:
* ip link set enp14s0 up
* dhcpcd
* đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
* pacman -Syy
* pacman -S ibus-unikey
* ibus-daemon -drx
Bỏ tất cả vào một file và muốn add file này vào USB thì phải làm thế nào? Chạy thủ công từng dòng một mệt mỏi qúa.
Ai rỗi việc xin chỉ giáo, Cám ơn nhiều.