[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Muốn thêm vài thứ vào Blackarch_USBReport ở trên sai vì không rõ ràng. Xin lỗi mọi người. Thực ra là khi #ping thì vẫn ok nhưng chạy #pacman -Syy lại bị lỗi. Lý do vì trong resolv.conf vẫn đặt "nameserver 192.168.1.254" là default của nhà mạng.
Sau khi đặt lại là nameserver 8.8.8.8 thì mới vào được và chạy tiếp các thứ. Ngay trong Blackarch mình muốn copy output trên terminal dán vào đây, nhưng không biết cách làm nên đành phải báo chay trong Arch này vậy.