[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Mất liên lạc với bạn Doan‎Có vấn đề gì anh em báo nhé. Có khi điện thoại của bạn ấy bị hỏng, đang đi sửa.

Sent from my BlackBerry 10 smartphone.
From: Hoai Nham
Sent: Monday, 29 February 2016 22:32
Subject: Re: [ArchLinuxVn] Mất liên lạc với bạn Doan

Telegram em thấy last seen 25-02-2016. Việc có nghiêm trọng lắm không anh? Có nên báo công an?

2016-02-29 21:58 GMT+07:00 Le Kien Truc <[email protected]>:
Gọi điện thoại không được??? Anh có cần em cử người qua trường kiếm nó hông?

Vào 21:55 Ngày 29 tháng 02 năm 2016, Anh K. Huynh <[email protected]> đã viết:

Mấy hôm nay không ai liên lạc được với bạn Doan (redlotus, email: [email protected]). Bạn nào biết cách liên hệ với Doan hoặc người quen của Doan thì báo lại cho nhóm biết nhé.

Cảm ơn nhiều!

--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160229215524.1eda6918%40icy.bar.--
OpenPGP key: D1495710

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAKUZ9eA6kmvQE%2BR8e5wJRFUpE6HjTSgXH3cVDdg4RaVL7ud-sQ%40mail.gmail.com.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH1Gu-mQ9jFLW02%2BobBAPsBEZEdDq8T-D68U3h-MvyvfY4rRNw%40mail.gmail.com.