[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Tex khó nhằnLàm theo hướng dẫn:
Nếu dùng Arch chỉ cần
$ pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese

Nhưng output là:
[[email protected] afota]# pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese
error: target not found: texlive
warning: texmaker-4.5-2 is up to date -- reinstalling
error: target not found: texlive-latex-extra
error: target not found: texlive-lang-vietnamese

Thử thêm:
[[email protected] ~]$ yaourt -S texlive-lang-vietnamese
error: target not found: texlive-lang-vietnamese

Kết quả là click texmaker thì ok, nhưng không gõ tiếng Việt được.