[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằnHi bác

Vào 10:47 Ngày 02 tháng 03 năm 2016, maikhai <[email protected]> đã viết:
Làm theo hướng dẫn:
Nếu dùng Arch chỉ cần
$ pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese

Nhưng output là:
[[email protected] afota]# pacman -S texlive texmaker texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese
error: target not found: texlive
warning: texmaker-4.5-2 is up to date -- reinstalling
error: target not found: texlive-latex-extra
error: target not found: texlive-lang-vietnamese

Không có các gói tên là texlive, texlive-latex-extra texlive-lang-vietnamese bác ạ

Các cài các gói texlive-most (bao gồm texlive-core và texlive-latexextra và thêm một số gói khác.)

Đối với gói hỗ trợ tiếng Việt bác cài gói texlive-langextra (gói này hỗ trợ nhiều ngôn ngữ trong đó có tiếng Việt)

Nói chung là

$ pacman -S texlive-most texlive-langextra

Thân
--
Q

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/95a00238-3ec8-47e9-b8c5-90ba28dc8665%40googlegroups.com.--
Q