[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằn"MS Words" de hon a.

Theo nhu chau nho' ko nham, thi phai chinh trong texmaker de no su dung UTF-8 va sau do dung goi language Vietnam trong latex.

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[utf8]{vietnam}

Chuc vui && xin loi moi nguoi vi go tieng viet ko dau (do dung windows va ko dc cai phan mem go tieng viet :3) 
H.

2016-03-02 9:47 GMT+01:00 Anh K. Huynh <[email protected]>:

Bác xài Lyx cho dễ ạ :D

On Wed, 2 Mar 2016 00:36:22 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 11:07:01 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, Nguyen Quang đã
> viết:
>
> > Nói chung là
> > $ pacman -S texlive-most texlive-langextra
>
> Chạy dòng lệnh này thì hình như là reinstall hầu hết, khi xong mở
> texmaker thì cũng ok, chọc ra được giao diện tiếng Việt
> (attachement), nhưng chưa gõ Việt được. (Máy vẫn đang xài
> ibus-unikey). Phải tắt ibus đi chăng? Và cần có gì thêm để gõ ra tv?
>
> [Ủa sao nhấn "Đính kèm tệp" không có gì hè?]
>--
I am ... 6 dog years old.

--
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160302154729.1c7fc5ef%40icy.bar.