[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằnBác xài Lyx cho dễ ạ :D 

On Wed, 2 Mar 2016 00:36:22 -0800 (PST)
maikhai <[email protected]> wrote:

> Vào 11:07:01 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, Nguyen Quang đã
> viết:
> 
> > Nói chung là
> > $ pacman -S texlive-most texlive-langextra  
> 
> Chạy dòng lệnh này thì hình như là reinstall hầu hết, khi xong mở
> texmaker thì cũng ok, chọc ra được giao diện tiếng Việt
> (attachement), nhưng chưa gõ Việt được. (Máy vẫn đang xài
> ibus-unikey). Phải tắt ibus đi chăng? Và cần có gì thêm để gõ ra tv?
> 
> [Ủa sao nhấn "Đính kèm tệp" không có gì hè?]
> --
I am ... 6 dog years old.