[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [ArchLinuxVn] Tex khó nhằnVào 11:07:01 UTC+7 Thứ Tư, ngày 02 tháng 3 năm 2016, Nguyen Quang đã viết:

> Nói chung là
> $ pacman -S texlive-most texlive-langextra

Chạy dòng lệnh này thì hình như là reinstall hầu hết, khi xong mở texmaker thì cũng ok, chọc ra được giao diện tiếng Việt (attachement), nhưng chưa gõ Việt được. (Máy vẫn đang xài ibus-unikey). Phải tắt ibus đi chăng? Và cần có gì thêm để gõ ra tv?

[Ủa sao nhấn "Đính kèm tệp" không có gì hè?]